Tanulmányi célú mobilitás - Részképzés / Mobility for studies

GÖDÖLLŐI CAMPUS - 2 0 2 0 / 2 0 2 1

2020/21-es TANÉVI  P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  RÉSZKÉPZÉSRE-  őszi és tavaszi szemeszter

           Határidő: 2020. 03. 31  15:00         

O N L I N E  J E L E N T K E Z ÉS     2020 / 2021   őszi és tavaszi szemeszter:

A hallgatók az Erasmus partneregyetemek listájából választhatják ki azt az egyetemet, ahol szeretnének egy vagy két félévet eltölteni. A lista tartalmazza az együttműködés tématerületét, ez alapján a hallgatók látják, hogy melyik partneregyetem milyen szakok számára biztosít kurzusokat. Csak olyan partneregyetemet válasszanak ki, amelyik a saját szakjukhoz szorosan kötődő képzési kínálatot biztosít. A partneregyetem honlapján megtalálható kurzuslista alapján ellenőrizzék a kurzuskínálatot és azt is, hogy az adott kurzusokat milyen nyelven oktatják. Csak olyan egyetemet jelöljenek meg a pályázatukban, ami az Önök szempontjából minden tekintetben megfelelő (szak, képzési szint, oktatás nyelve).

A pályázat mellékleteihez az alábbi mintadokumentumokat kell használni:

Letter of Acceptance/Fogadónyilatkozat

Egy külföldi félév során minimálisan 20 kreditnyi kurzust kell a partneregyetemen sikeres vizsgával teljesíteni, ezeknek a hallgató szakjához szorosan kötődő kurzusoknak kell lennie. Ezen felül nyelvi kurzust, egyéb szabadon választható kurzust is felvehetnek.

A nyertes hallgatókat jelöljük a partneregyetemek felé, erről a hallgatókat tájékoztatjuk. Ezt követően a hallgatóknak jelentkezni kell a fogadó egyetem által meghatározott módon és határidőig. A kiutazását és a külföldi tanulmányok előkészítését minden hallgató maga szervezi, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket is a hallgató látja el. A hallgatónak kötelessége beszerezni és bemutatni a célegyetem tantervét.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, az alapján utaljuk majd az ösztöndíjat is. A kiutazás előtt ki kell tölteni a Learning Agreement-et, ebben szerepeltetni kell a partneregyetemen felveendő kurzusokat (minimum 30 kredit felvétele javasolt!). Emellett az intézménytől bekérendő az ún. Letter of Acceptance/Fogadónyilatkozat is (lásd mellékletek).

L E A R N I N G  A G R E E M E N T részképzéshez 2020/2021 (megvalósítás határideje: 2021. szeptember 30.)

Kitöltési útmutató a Learning Agreement-hez

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell Európai egészségbiztosítási kártyával.