Tanulmányi célú mobilitás - Részképzés / Mobility for studies

SZENT ISTVÁN CAMPUS GÖDÖLLŐ - 2 0 2 1 / 2 0 2 2    őszi és tavaszi szemeszter

A MATE hallgatóknak az Erasmus+ időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezniük. A hallgatók a szakos tanulmányaikhoz szorosan kötődő kurzusokat, tanegységeket vagy modulokat (félévente minimum 20 kredit értékben) teljesíthetnek külföldön. A külföldön teljesített kurzusokat be kell számíttatni az itthoni tanulmányokba.

2021/22-es TANÉVI  P Á L Y Á Z A T I  F E L H Í V Á S  RÉSZKÉPZÉSRE-  őszi, tavaszi  szemeszter

           Határidő: 2021. március 31.  24:00 h vagy a választott egyetem nominálási határideje előtti napig 

O N L I N E  J E L E N T K E Z ÉS     2021 / 2022  őszi és tavaszi szemeszter:

A jelenelgi járványhelyzetben a hosszútávú mobilitások - tanulmányi célú kiutazás esetében minimum 3 hónap külföldi tartózkodás- támogatottak. Nyertes pályázat esetén a szerződéskötéskor az alábbi méltányossági kérelem beadására van szükség, mely letölthető itt.

A hallgatók az Erasmus partneregyetemek listájából választhatják ki azt az egyetemet, ahol szeretnének egy vagy két félévet eltölteni. A lista tartalmazza az együttműködés tématerületét, ez alapján a hallgatók látják, hogy melyik partneregyetem milyen szakok számára biztosít kurzusokat. Csak olyan partneregyetemet válasszanak ki, amelyik a saját szakjukhoz szorosan kötődő képzési kínálatot biztosít. A partneregyetem honlapján megtalálható kurzuslista alapján ellenőrizzék a kurzuskínálatot és azt is, hogy az adott kurzusokat milyen nyelven oktatják. Csak olyan egyetemet jelöljenek meg a pályázatukban, ami az Önök szempontjából minden tekintetben megfelelő (szak, képzési szint, oktatás nyelve).

A pályázat mellékleteihez az alábbi mintadokumentumokat kell használni:

 

Nyertes pályázat esetén, kiutazás előtt elkészítendő dokumentumok:

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk, az alapján kerül az ösztöndíj utalásra. A kiutazás előtt ki kell tölteni a Learning Agreement-et, ebben szerepeltetni kell a partneregyetemen felveendő kurzusokat (közel 30 kredit felvétele javasolt!). Emellett az intézménytől bekérendő az ún. Letter of Acceptance/Fogadónyilatkozat is (lásd mellékletek).

L E A R N I N G  A G R E E M E N T részképzéshez 2021/2022 (megvalósítás határideje: 2022. május 31.) Kitöltési útmutató a Learning Agreement-hez

Letter of Acceptance/Fogadónyilatkozat

Egy külföldi félév során minimálisan 20 kreditnyi kurzust kell a partneregyetemen sikeres vizsgával teljesíteni, ezeknek a hallgató szakjához szorosan kötődő kurzusoknak kell lennie. Ezen felül nyelvi kurzust, egyéb szabadon választható kurzust is felvehetnek.

A pályázatot elnyert hallgatókat nomináljuk a partneregyetemek felé, erről a hallgatókat tájékoztatjuk. Ezt követően a hallgatóknak jelentkezni kell a fogadó egyetem által meghatározott módon és határidőig. A kiutazását és a külföldi tanulmányok előkészítését minden hallgató maga szervezi, az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőket is a hallgató látja el. A hallgatónak kötelessége beszerezni és bemutatni a célegyetem tantervét.

 

Mobilitás alatt elkészítendő dokumentumok:

Certificate of Arrival, Learning Agreement, Certificate of Departure (részképzés) a támogatási szerződésben szereplő időintervallumnak megfelelően)

 

Mobilitás utáni záró dokumentumok:

MATE tartalmi beszámoló, EU Survey online kérdőív kitöltése elektronikusan, valamint Learning Agreement, Transcript of Records és Certificate of Departure dokumentumok leadása.

A kiutazó hallgatóknak rendelkezniük kell Európai egészségbiztosítási kártyával.

 

Egyéb információ: