Oktatási célú pályázati felhívás 2019/2020

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szent István Egyetem (SZIE) Nemzetközi és Külkapcsolati Központja (NKK) pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévi Erasmus+ oktatási célú mobilitási programban (STA) való részvételre

A pályázat célja:
Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, valamint tantervfejlesztési tevékenység és akár közös képzési programok kidolgozása.

A pályázat keretében 2019. július 1-től 2020. szeptember 30-ig megvalósuló mobilitásokra nyílik lehetőség pályázatot benyújtani.

Az aktuális projektév időszakára vonatkozó kinyomtatott pályázatokat a Nemzetközi és Külkapcsolati Központhoz kérjük benyújtani Farkas Beáta Erasmus koordinátornak.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2019. szeptember 16. (hétfő) du. 15.00h

Helyszín: SZIE, Nemzetközi és Külkapcsolati Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület I. em. 1009/1010-es iroda, Farkas Beáta Erasmus koordinátor / fogadóóra: H-Cs: 13.30h – 15.00h/

A határidőre beérkezett pályázatokat a pályázati felhívásban közzétett szempontok figyelembe vételével értékeli és rangsorolja az adott kar dékánja, nem kari jogállású munkatárs esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személy (kancellár/ rektor).

A karok vezetői a munkatársi rangsort a Nemzetközi és Külkapcsolati Központ vezetőjének, Dr. Tarr Zsuzsannának megküldik tájékoztatásul és a pályázati adminisztráció lebonyolítása céljából.

A pályázat tárgya:
Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Szent István Egyetemmel (SZIE) 2019/2020-as tanévre és adott oktatási szakterületre érvényes kétoldalú megállapodással (Erasmus+ Inter-Institutional Agreements) rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. (SZIE adott szervezeti egysége (tanszék/intézet) a 2019/2020-as tanévre érvényes Erasmus bilaterális szerződéssel rendelkezik).

Az oktatási mobilitás során a támogatott pályázók összesen, legfeljebb 7 napra nyerhetnek támogatást, amely magában foglalhat legfeljebb 2 nap utazási napot (maximum 5 szakmai nap + 2 utazási nap). Oktatói mobilitás minimum 2 szakmai nap, 8 óra oktatói tevékenység vállalásával pályázható.

A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban. A pályázott oktatási tevékenységnek 2019. július 1. és 2020. szeptember 30. között kell megvalósulnia.

Konferencia részvétel nem támogatható!

Partneregyetemek: http://osztondijak.szie.hu/erasmus/partneregyetemekpartner-universities

Kik nyújthatnak be pályázatot?
Az Erasmus+ oktatási célú mobilitásban a SZIE
- főállású; félállású; vagy óraadó, valamint megbízási szerződéssel[1] alkalmazott oktatói vehetnek részt, továbbá aki;
- vállal SZIE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során (nem kizáró feltétel).
- akinek tanszéke/intézete saját tématerületén érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik;
- magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekült státusszal tartózkodik Magyarországon);
- akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).

Mit tartalmaz a támogatás?
- Az Erasmus+ program keretében az oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához.
- Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ.
- Az ösztöndíj két részből áll: napi díj (ösztöndíj) + útiköltség támogatás (átalánydíj)
- Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint-tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.
- Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi, azaz nincs közbeszerzés.
- Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem oktatója, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint-tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az érintett nem jogosult. Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:

Fogadó ország 1-14. nap
Magas megélhetési költségű országok

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

170 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

140 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS - a 2019-es felhívástól kezdődően), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))

110 € / nap
 
TÁVOLSÁG UTAZÁSI KÖLTSÉG
10–99 km 20,00 €
100–499 km 180,00 €
500–1999 km 275,00 €
2000–2999 km 360,00 €
3000–3999 km 530,00 €
4000–7999 km 820,00 €
8000–19999 km 1300,00 €

Távolság  kalkulátor: elérhető itt

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
A pályázat benyújtása Farkas Beáta Erasmus koordinátornak a kinyomtatott dokumentumok papíralapon történő leadásával, valamint a LimeSurvey adatlap elektronikus beküldésével lehetséges:
- kitöltött, aláírt pályázati űrlap (letölthető itt)
- LimeSurvey elektronikus adatlap kitöltése és beküldése https://limesurvey.szie.hu/index.php/965875?lang=hu

- angol és magyar nyelvű szakmai önéletrajz
- munkaterv
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata a tervezett munka nyelvén (középfokú (B2), vagy magasabb szint)
- partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza

- a partneregyetem/fogadó fél nevét;
- a partner tanszék/intézet nevét;
- a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
- a kurzus megtartásának tervezett időpontját;
- a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét. Amennyiben a meghívólevél a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre, egy visszaigazoló e-mail csatolása megfelelő, mely kifejezi a külföldi intézmény fogadókészségét.

- nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hiányosan benyújtott vagy formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:
- aktív oktatói tevékenység a küldő intézmény idegen nyelven tartott kurzusain vagy angol nyelvű oktatásban való részvétel a közeljövőben
- pályázati igény relevanciája (miért az adott országgal és intézménnyel); stratégiai partnerekhez való kiutazás az elbírálásnál prioritást élvez
- együttműködés minősége (korábbi tapasztalatok az adott országgal)
- SZIE hallgatók ERASMUS+ mobilitási programban való részvételének ösztönzése
- nemzetközi kapcsolatok építésében, működtetésében aktív részvétel
- aktív disszemináció

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatók el.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos ügyintézési kérdésekben a Nemzetközi és Külkapcsolati Központ áll rendelkezésre.

Eredményhirdetés, jogorvoslat
A pályázók email-ben kerülnek értesítésre a pályázati eredményről a kari vezetők és kancellár/rektor által létrehozott, majd NKK – nak megküldött rangsort követően. A döntéssel szembeni jogorvoslatra karok esetében a kari vezetőnél, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a döntést hozó illetékes vezetőnél az értesítést követő 10 munkanapon belül, írásban van lehetőség.[1] Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

2019. július 17.

Nyomtatható változat