Képzési célú pályázati felhívás 2019/2020

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szent István Egyetem (SZIE) Nemzetközi és Külkapcsolati Központja (NKK) pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévi Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitási programban (STT) való részvételre, oktatóknak, kutatóknak és adminisztratív munkatársaknak

A pályázat célja:
Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitás általános célja, hogy a felsőoktatási intézmények munkatársai munkaterületükhöz szorosan kötődő képzésen (vagy kutatásban, partnerkapcsolat építésben, projekt munkában) vehessenek részt külföldi szervezeteknél, intézményeknél, melynek keretében saját maguk, valamint szervezeti egységük számára is jól hasznosítható tapasztalatokat ismerjenek meg, nemzetközi jó gyakorlatokat sajátítsanak el.

A SZIE, NKK által meghirdetett program keretében – Erasmus+ képzési mobilitás – négy fő tevékenységtípusra pályázhat a SZIE munkatársa (oktató, kutató, egyéb akadémiai, vagy adminisztratív tevékenységet végző bármely munkatárs):
- kutatási tevékenység megvalósítása
- vagy az oktatási készségek fejlesztését célzó képzéseken való részvétel
- vagy szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzéseken való részvétel
- vagy munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási, továbbképzési célú mobilitása.

Pályázók köre:
Az Erasmus+ képzési célú munkatársi mobilitásban a SZIE állományában dolgozó főállású munkatársai; főállású, félállású vagy óraadó oktatói, kutatói, adminisztratív munkatársai, illetve megbízási munkaszerződéssel dolgozó munkatársai vehetnek részt. A megbízási szerződéssel dolgozó munkatársak esetében alkalmazandó irányelveket lásd a „Pályázati feltételek” résznél.

A pályázat benyújtásának határideje:  
2019. szeptember 16. (hétfő) du. 15.00h

Az aktuális projektévre, jelen esetben 2019. július 1. – 2020. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó kinyomtatott pályázatokat a Nemzetközi és Külkapcsolati Központhoz kérjük benyújtani Farkas Beáta Erasmus koordinátornak.

A pályázat benyújtásának helyszíne:
SZIE, Nemzetközi és Külkapcsolati Központ, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Főépület I. em. 1009/1010-es iroda, Farkas Beáta Erasmus koordinátor / fogadóóra: H-Cs: 13.30h – 15.00h/

A határidőre beérkezett pályázatokat a pályázati felhívásban közzétett szempontok figyelembe vételével értékeli és rangsorolja az adott kar dékánja, nem kari jogállású munkatárs esetén a munkáltatói jogkört gyakorló személy (kancellár/ rektor).

A karok vezetői a munkatársi rangsort a Nemzetközi és Külkapcsolati Központ vezetőjének, Dr. Tarr Zsuzsannának megküldik tájékoztatásul és a pályázati adminisztráció lebonyolítása céljából.

A pályázat tárgya:
A munkatársak négy típusú tevékenységre pályázhatnak:

Kutatás: az oktató/kutató/munkatárs szakterületéhez közel álló kutatás, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez, az oktató személyes előmeneteléhez, az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt helyének javításához. Tevékenységéről részletes beszámolót készít, eredményeit a lehető legszélesebb körben megismerteti és publikálja.

Oktatási készségek fejlesztését célzó képzés/találkozó/látogatás: az oktató/kutató/munkatárs olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz. Megszerzett tudását dokumentálja, arról beszámolót készít, melyet széles körben megoszt (tanszéki/intézeti akár kari szinten). Mobilitása közvetlenül hozzájárul az oktatás minőségének javításához.

Szakos idegen nyelvű kurzus/képzési kínálat fejlesztését célzó képzés/találkozó/látogatás: az oktató/kutató/munkatárs olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az oktató tanszékének/intézetének idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését. Megszerzett ismereteit széles körben terjeszti.

Munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási, továbbképzési célú mobilitása, amennyiben az
- illeszkedik a résztvevő szervezetek/intézmények korszerűsítést és nemzetköziesítést ösztönző stratégiai megközelítésébe;
- megfelel a munkatársak/szakemberek/oktatók világosan meghatározott fejlesztési szükségleteinek, biztosítja a résztvevő munkatársak/szakemberek/oktatók tanulási eredményeinek megfelelő elismerését, valamint a tanulási eredmények terjesztését és széles körben történő alkalmazását a szervezeten/intézményen belül.

Konferencia részvétel nem támogatható!

A mobilitás megvalósításának helyszíne:
Bármely Európai Uniós ország, illetve Norvégia, Izland, Liechtenstein, Törökország, Szerbia és Észak-Macedónia bármely releváns intézménye (Egyetem, kutatóközpont, intézet, könyvtár, tréning központ etc.) mely az adott tevékenység megvalósításához megfelelő szakmai felkészültséggel és háttérrel rendelkezik, és az oktatót, munkatársat a pályázatban megadott tevékenységre és időtartamra fogadja.

Folyamatosan frissülő staff week képzőhely kereső: http://staffmobility.eu/

Nyelvi képző helyek, melyekkel az elmúlt években jó kapcsolata alakult ki Egyetemünknek:
Írország - Atlantic Language https://www.atlanticlanguage.com/;
Spanyolország - SpainBcn https://spainbcn.com/;
ÚJ Málta - Executive Training Institute (ETI) https://www.etimalta.com/.
A felsoroltakon kívül számos helyen érhető el nyelvi képzés az Erasmus+ program keretében EU-n belül, érdemes keresgélni.

A megvalósításhoz nem szükséges intézményközi szerződés a SZIE és a fogadó intézmény között.

Az ösztöndíj időtartama:
A mobilitás minimum időtartama 2 nap, maximum időtartama 5 nap, mely 2 utazási nappal bővíthető.

A munkatárs pályázatában jelöli meg a mobilitás tervezett időtartamát, melyet ebben a dokumentumban  indokol, és bemutatja, hogy az időtartam alatt milyen tevékenységet tervez elvégezni.

Mit tartalmaz a támogatás?
A programban részt vevők pénzügyi támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege a tevékenység időtartamától és a választott célországtól függ. Két részből áll: napidíj (ösztöndíj)+útiköltség támogatás (átalány díj)

Az Erasmus+ támogatás ösztöndíj, melynek értelmében a kiutazást a munkatárs önálló szervezésben valósítja meg, azaz nem közbeszerzés köteles.

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint-tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi szakmai út megvalósításához.

Az ösztöndíj felhasználásáról a nyertes pályázó nem tartozik tételes elszámolással, így utazását, valamint annak szervezését egyéni hatáskörben intézi. Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint-tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra nem jogosult! Szintén kizáró ok, ha a tevékenység más EU-s forrásból is finanszírozásra kerül.

Az egyes országokban érvényes ösztöndíjak összege, valamint az utazási támogatás mértéke a következő:

Fogadó ország 1-14. nap
Magas megélhetési költségű országok

((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK))

170 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok

(Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT))

140 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok

(Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS - a 2019-es felhívástól kezdődően), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR))

110 € / nap
 
TÁVOLSÁG UTAZÁSI KÖLTSÉG
10–99 km 20,00 €
100–499 km 180,00 €
500–1999 km 275,00 €
2000–2999 km 360,00 €
3000–3999 km 530,00 €
4000–7999 km 820,00 €
8000–19999 km 1300,00 €

Távolság kalkulátor: elérhető itt

Pályázati feltételek:
Pályázatot nyújthat be az, aki
- magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
- főállású munkatársa illetve; főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek[1];
- a megadott pályázati határidőn belül a felhívási feltételeknek megfelelő pályázatot nyújt be, és pozitív elbírálás esetén vállalja a tevékenység megvalósítását;
- nincs folyamatban lévő mobilitása adott projekt évben;
- vállal SZIE-t népszerűsítő promóciós és információgyűjtési tevékenységet mobilitása során (nem kizáró feltétel).
- akinek tanszéke/intézete a beérkező külföldi hallgatók számára biztosít idegen nyelvű kurzust/kurzusokat (nem kizáró feltétel).

Hogyan kell benyújtani a pályázatot?
A pályázat benyújtása Farkas Beáta Erasmus koordinátornak a kinyomtatott dokumentumok papíralapon történő leadásával, valamint a LimeSurvey adatlap elektronikus beküldésével lehetséges:
- kitöltött, aláírt pályázati űrlap mellékletekkel (letölthető itt)
- LimeSurvey elektronikus adatlap kitöltése és beküldésehttps://limesurvey.szie.hu/index.php/965875?lang=hu
- partneregyetem/fogadó intézmény „meghívólevele” (formanyomtatvány egyetemi szinten erre nincs), mely tartalmazza

- a partneregyetem/fogadó fél nevét;
- a partner tanszék/intézet nevét;
- a tervezett kurzus/tevékenység leírását;
- a kurzus tervezett időpontját;
- a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét; amennyiben ez a dokumentum a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre – abban az esetben egy visszaigazoló e-mail csatolása szükséges, mely kifejezi a külföldi intézmény  fogadókészségét[2] [3]

- szakmai önéletrajz (angol és magyar nyelvű)
- nyelvvizsga bizonyítvány (középfokú (B2) nyelvvizsga bizonyítvány, bizonyítvány hiányában nyelvi lektorátus által igazolt B2-es szintnek megfelelő nyelvi szint; angol nyelvi képzés esetén minimum alapfokú, B1-es nyelvvizsgabizonyítvány, ennek hiányában B1-es szintnek megfelelő nyelvi igazolás nyelvi lektorátus által)
- nem magyar állampolgárság esetén letelepedési/tartózkodási engedély másolata.

A hamis adatokat tartalmazó, hiányos, a feltételeknek nem megfelelő, nem számítógéppel kitöltött vagy határidő után érkező pályázatok nem fogadhatóak el.

Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:
Az elbírálás során előnyt élvez az,
- aki még nem vett részt a programban (de a korábbi részvétel nem kizáró ok);
- akinek mobilitási tevékenysége az Erasmus+ program megvalósításához szorosan kapcsolódik;
- aki angol nyelvű képzések oktató és/vagy szervező munkájában részt vesz;
- aki elősegíti a nemzetközi hallgatók integrációját és/vagy tanulmányi előmenetelét saját munkakörén belül;
- az a pályázat, amelynek keretében az oktató/kutató/munkatárs olyan a szakterületéhez közel álló kutatási tevékenységet fog végezni, amely közvetlen és mérhető eredménnyel járul hozzá az adott tanszék/intézet tudományos munkájához, oktatási tevékenységéhez és az oktató személyes előmeneteléhez;
- akinek megpályázott képzése olyan tudást/információt nyújt a résztvevőknek, amely a SZIE-n szükséges/hiányzik;
- az a pályázó oktató/kutató/munkatárs aki olyan innovatív/kevésbé használt oktatási módszereket ismer meg és sajátít el kint tartózkodása alatt, melyet hétköznapi munkája során ezt követően alkalmaz;
- az a pályázó oktató/kutató/munkatárs, aki olyan módszereket, jó gyakorlatokat ismer meg, melyek segítik az egyetem idegen nyelvű kurzus/képzési portfoliójának fejlesztését;
- aki vállalja, hogy a képzésen megszerzett tudást szervezett keretek között megosztja munkatársaival, aktív disszeminációs tevékenységet vállal, pl. fényképes beszámoló írását vállalja az egyetem Erasmus+ ösztöndíjak weboldalára és/vagy hallgatóknak előadást tart saját mobilitásáról Erasmus days rendezvényeken;
- aki vállal a SZIE-t népszerűsítő promóciós tevékenységet mobilitása során.

Eredményhirdetés, jogorvoslat
A pályázók email-ben kerülnek értesítésre a pályázati eredményről a kari vezetők és kancellár/rektor által jóváhagyott, majd NKK – nak megküldött rangsort követően.

A döntéssel szembeni jogorvoslatra karok esetében a kari vezetőnél, központi egységeknél dolgozó munkatársak esetében a döntést hozó illetékes vezetőnél az értesítést követő 10 munkanapon belül, írásban van lehetőség.

2019. július 17.

Nyomtatható változat

 


[1] Megbízási szerződéssel dolgozó oktatók/munkatársak esetében: a pályázati időszakra, valamint sikeres pályázás esetén a mobilitás teljes idejére is érvényes megbízási szerződéssel szükséges rendelkeznie. Sikeres pályázás esetén az ösztöndíj folyósításához kötelező mellékletként a munkatársnak csatolnia kell megbízási szerződésének másolt példányát.

[2] A partnerintézmények által szervezett programok (Staff Week-ek) felhívásai a tanév során folyamatosan érkeznek. Amennyiben a pályázó ilyen típusú továbbképzésre szeretne pályázni, akkor a pályázatban elegendő a mobilitás célját meghatározni. Sikeres pályázat esetén a meghívólevél csatolása szükséges az ösztöndíj kifizetéséhez.

[3] Nyelvi továbbképzés esetén a képző intézmény/cég neve, országa és a tervezett hónap megjelölésével elegendő a pályázatot benyújtani. Sikeres pályázat esetén a meghívólevél csatolása szükséges az ösztöndíj kifizetéséhez.