Kedvezményes tanulmányi rend - tudnivalók

Fontos! Aktív hallgatói jogviszony szükséges! – adott féléven legalább egy tantárgyat a Neptunba fel kell venni.

Kedvezményes tanulmányi rend

  • a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rögzíti, hogy kedvezményes tanulmányi rendet kérhet az a hallgató, aki külföldi részképzésben vagy külföldi szakmai gyakorlaton vesz részt;
  • a kérelmet a Kari Tanulmányi Hivatalba kell benyújtani;
  • a kérelem engedélyezéséről és feltételeiről az oktatási dékánhelyettes dönt a tantárgyfelelősök véleményének kikérése után;
  • a kedvezményes tanulmányi rendben részesülő hallgatónak is valamennyi tantárgyból teljesítenie kell az előírt követelményeket;
  • a kedvezményes tanulmányi rendben teljesített tantárgyak vizsgázási lehetősége karonként változik.

Célszerű úgy kiválasztani a külföldön lehallgatott tantárgyakat, hogy a saját mintatantervben szereplő „A” vagy „B” tantárgyak előírt követelményét legalább részben lefedje, mert ebben az esetben el lehet fogadtatni. Amennyiben ez nem megvalósítható, „C” tantárgyként kerül elfogadásra.

 

Kedvezményes tanulmányi rendet meghatározott időre, alkalmanként legfeljebb 2 félév időtartamra kérhet azon hallgató, aki legalább 30 kreditet teljesített és legalább 3-as tanulmányi átlaggal rendelkezik:

A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezéséről és feltételeiről - a tantárgyfelelősök véleményének kikérése után - az oktatásért felelős dékánhelyettes dönt. A kérelmet a hallgató a Karához tartozó honlapon találja meg

A beadás határideje a szorgalmi időszak második hetének utolsó napja.

Tanulmányok beszámítása

Mind a külföldön teljesített szakmai gyakorlat, mind a teljesített kreditek beszámíthatóak a hallgató tanulmányaiba. A tantárgy befogadási kérelmek szintén a Kari honlapokon érhetőek el.

  • Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha azokat a hallgató korábban már elsajátította és azt hitelt érdemlően bizonyítja.
  • Bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok alapján el kell ismerni azt a tantárgyat, amelynél az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik.
  • Az elfogadás a szak tantervében szereplő tantárgy kreditértékével és a helyettesítő tantárgy érdemjegyével történik.

Kredittúllépés

Amennyiben az adott szakon az abszolutórium megszerzéséhez kötelezően előírt kreditek 110 %-át a hallgató túllépi, az ezen felül teljesített kreditekért szolgáltatási díjat kell fizetni (pl. 210+21=241 kredit ingyenes). A külföldön szerzett kreditekre ez a szabály nem vonatkozik, vagyis a kredittúllépés ebben az esetben szolgáltatási díjmentes.

  • Abszolutórium

Erasmus programban csak az aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók vehetnek részt, ezért fokozottan figyelni kell a hallgatói jogviszony megszűnésének időpontjára.

A képzés lezárásaként a hallgató részére végbizonyítványt (abszolutóriumot) állít ki az egyetem, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeknek mindenben eleget tett.

A hallgatói jogviszony az abszolutórium megszerzését követő első záróvizsga-időszak utolsó napján megszűnik attól függetlenül, hogy a hallgató részt vett-e a záróvizsgán.

Megszűnik tehát a hallgatói jogviszony (végzős hallgatóknál):

a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzési dátuma szerinti félévben teljesített záróvizsga esetén a záróvizsga napján, a záróvizsga későbbi félévben történő teljesítésének szándéka esetén a végbizonyítvány megszerzése szerinti félév záróvizsga időszakának utolsó napján.